Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

Betalingsvoorwaarden In-Motion Fysiotherapie (conform KNGF)

• De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) door bijvoorbeeld een aanvullende verzekering bij zijn of haar zorgverzekeraar af te sluiten met dekking voor behandelingen fysiotherapie. tevens is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit zijn of haar aanvullende zorgverzekering.

• Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet
 of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

• Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

• Per 1 januari 2023 incasseren de kosten voor niet verzekerde zorg rechtstreeks bij de cliënt via een pinautomaat.